Obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.1 Obchodná spoločnosť You Academy s.r.o., so sídlom Budovateľská 327, 925 51 Šintava, Slovenská republika, IČO: 50 612 867, DIČ: 212 039 3088, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 38845/T, (e-mail: info@you-academy.sk, tel: +421 944 375 495) (ďalej ako „Predávajúci“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Predávajúci je registrovaným platcom dane z pridanej hodnoty.

1.2  Predávajúci je prevádzkovateľom elektronického obchodu na webových sídlach: www.briantracy.sk, www.briantracy2016.cz, www.you-academy.sk, www.nlp-academy.sk, www.nlp-kurz.sk (ďalej ako „Internetová stránka“).

1.3 Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát SOI so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.

1.4 Tovarom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú vstupenky na semináre a workshopy, knižné tituly a elektronické knihy ponúkané Predávajúcim neobmedzenému počtu tretích osôb prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej ako „Tovar“).

1.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi:

 1. a) Predávajúcim ako podnikateľom podnikajúcim na území Slovenskej republiky na základe živnostenského oprávnenia

a

 1. b) Kupujúcim, ktorým môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej ako „Kupujúci“)

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej spolu ako „Zmluvné strany“), predmetom ktorej je kúpa a predaj Tovaru (ďalej ako „Kúpna zmluva“).

1.6 Kúpnou cenou za Tovar na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie cena zverejnená na Internetovej stránke pri príslušnom Tovare v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak (ďalej ako „Kúpna cena“).

1.7 Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania Zmluvných strán uvedené priamo v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

2. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1 Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami je objednávka Kupujúceho uskutočnená vo forme vyplneného a odoslaného formulára sprístupneného na Internetovej stránke (ďalej ako „Objednávka“). Kupujúci sa zaväzuje, že v Objednávke uvedie pravdivé, aktuálne a úplné informácie. Pri uskutočnení Objednávky prostredníctvom formulára sprístupneného na Internetovej stránke má Kupujúci pred definitívnym odoslaním Objednávky Predávajúcemu možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť.

2.2 Každá Objednávka Kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

 1. a) identifikačné údaje Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu (názov ulice/verejného priestranstva, súpisné/orientačné číslo, názov obce a PSČ),
 2. b) identifikačné údaje Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania, ako aj identifikačné číslo, DIČ a IČ DPH ak sú pridelené,
 3. c) identifikačné údaje Predávajúceho, ktorý je právnickou osobou, v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, ako aj identifikačné číslo, DIČ a IČ DPH ak je pridelené,
 4. d) telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Kupujúceho,
 5. e) označenie Tovaru,
 6. f) Kúpnu cenu,
 7. g) spôsob platby za Tovar,
 8. h) dátum vystavenia Objednávky,
 9. i) súhlas Kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdenie Kupujúceho, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil pred odoslaním Objednávky,
 10. j) súhlas Kupujúceho s reklamačným poriadkom Predávajúceho zverejneného na Internetovej stránke a potvrdenie Kupujúceho, že sa s reklamačným poriadkom Predávajúceho dôkladne oboznámil pred odoslaním Objednávky a že bol zo strany Predávajúceho riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv,
 11. k) potvrdenie Kupujúceho, že si Predávajúci riadne a včas splnil svoju povinnosť podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
 12. l) potvrdenie Kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu,

2.3 Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti podľa článku 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok pokladá sa za neúplnú a nepredstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom odstránenia nedostatkov Objednávky. Okamihom doručenia všetkých údajov, ktorými budú odstránené nedostatky Objednávky Kupujúceho, Predávajúcemu, považuje sa Objednávka za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

2.4 Po obdržaní Objednávky Predávajúcim bude Kupujúcemu zaslané na adresu jeho elektronickej pošty oznámenie o prijatí Objednávky (ďalej ako „Oznámenie“), ktoré je považované za záväzné akceptovanie Objednávky zo strany Predávajúceho.

2.5 Predávajúci najneskôr spolu s dodaním Tovaru poskytne Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, ktorým sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie prostriedok, ktorý umožňuje Kupujúcemu alebo Predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača (ďalej ako „Trvanlivý nosič“).

3. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti Tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo za Kúpnu cenu.

3.2 Kupujúci nie je oprávnený v zmysle § 7 odsek 6 písmeno k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade zakúpenia vstupeniek na workshopy alebo semináre a v zmysle § 7 odsek 6 písmeno l) Zákona o ochrane spotrebiteľa ani od zakúpenia tovaru s elektronickým obsahom poskytnutým inak ako na hmotnom nosiči.

3.3  V ostatných prípadoch je Kupujúci oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru; lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

3.4 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom Trvanlivom nosiči zaslaním oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy na adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý mu odovzdal Predávajúci.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

3.5 Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Tovar považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa

 1. a) Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3.6 Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej ako „Prijaté platby“), a to spôsobom uvedeným Kupujúcim v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy. V prípade ak v oznámení Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy nebude uvedený spôsob vrátenia Prijatých platieb, Predávajúci vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

3.7 Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu Prijaté platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru.

3.8 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar spolu so všetkým príslušenstvom späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

3.9 Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu v nepôvodnom prípadne v poškodenom balení, alebo akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým Predávajúcemu vznikla. V takomto prípade je Predávajúci oprávnený uskutočniť jednostranné započítanie svojej pohľadávky voči Kupujúcemu z titulu náhrady škody proti pohľadávke Kupujúceho voči Predávajúcemu na vrátenie Prijatých platieb.

 

4. KÚPNA CENA A PODMIENKY JEJ SPLATNOSTI

4.1 Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve. Všetky poplatky spojené s úhradou Kúpnej ceny znáša Kupujúci. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu, ktoré sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť za podmienok a spôsobom uvedeným ďalej v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

4.2 Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu niektorým z nasledovných spôsobov:

 1. a) online platobnou kartou typu: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro,
 2. b) bankovým prevodom cez “internetbanking” z nasledujúcich bánk: Raiffeisen BANK, Fio, KB, ČSOB, mBank v Českej republike a z nasledujúci bánk: VÚB banka, Tatra banka, Sberbank Slovensko, Slovenská sporiteľňa, OTP banka, UniCredit bank, Poštová banka, ČSOB na Slovensku. You Academy s.r.o. akceptuje tiež platby bankovým prevodom z ostatných bánk,
 3. c) prostredníctvom PayPal,
 4. d) dobierkou

4.3 Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GoPay s.r.o.

4.4 V prípade úhrady Kúpnej ceny v prospech bankového účtu Predávajúceho sa považuje Kúpna cena za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.

4.5 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami.

4.6 Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu riadne a včas. V prípade ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu celú Kúpnu cenu v lehote podľa článku 4.5 týchto všeobecných obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

4.7 Ak bude na Internetovej stránke pri príslušnom Tovare uvedená Kúpna cena, ktorá vykazuje chyby v písaní (napr. suma vo výške 0,- € alebo Kúpna cena, ktorá sa vzhľadom na charakter a vlastnosti Tovaru javí ako neprimeraná či neobvyklá), táto Kúpna cena nie je pre Zmluvné strany záväzná. V takomto prípade nepredstavuje Objednávka Kupujúceho riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom oznámenia správnej Kúpnej ceny. Okamihom doručenia potvrdenia Kupujúceho, že so správnou Kúpnou cenou súhlasí, Predávajúcemu, považuje sa Objednávka Kupujúceho za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

 

5. NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁVANÍM TOVARU KUPUJÚCEMU

5.1 Kupujúci sa zaväzuje spolu s Kúpnou cenou uhradiť Predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu, a to vo výške 2,99 EUR.

5.2 Náklady spojené s dodaním Tovaru špecifikované v článku 5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu riadne a včas.

 

6. ZMLUVNÉ POKUTY

6.1 Zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami sú splatné okamihom doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty dotknutej Zmluvnej strane, ktorej konanie malo za následok vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

6.2 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že dohodnuté zmluvné pokuty sú primerané, ich výška bola stanovená na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán v súlade s dobrými mravmi a tieto sa v zaväzujú v žiadnom prípade nerozporovať.

6.3 Jednotlivé ustanovenia o zmluvných pokutách zostávajú platné a účinné bez ohľadu na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy. Dojednaniami o zmluvných pokutách, na ktorých zaplatenie sa Zmluvné strany zaviazali nie je dotknutá náhrada škody v celom rozsahu.

 

7. DORUČOVANIE

7.1 Komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty na adresy Zmluvných strán uvedené v Kúpnej zmluve, s výnimkou prípadov kedy je výslovne predpísaná alebo dohodnutá písomná forma.

7.2 Podanie odoslané elektronickou poštou sa považuje za riadne doručené druhej Zmluvnej strane v deň jeho odoslania, aj keď si ho adresát neprečítal.

7.3 Podania Zmluvných strán v písomnej forme (ďalej ako „Písomnosti“) budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany, ktorou je adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy alebo adresa, ktorú Zmluvná strana preukázateľne písomne oznámi druhej Zmluvnej strane ako svoju adresu doručovania, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne oproti podpisu zástupcu príslušnej Zmluvnej strany. Písomnosť sa pokladá za doručenú v deň, kedy adresát potvrdí jej prijatie doručovateľovi. Za deň doručenia Písomnosti sa pova­žuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú Písom­nosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zá­sielke doručova­nej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa sú­časne takáto poznámka zakladá na pravde.

 

8. Zabezpečenie a ochrana autorských práv

 • Prístupové údaje k online produktom či na príslušnú URL adresu sú určené len pre osobnú potrebu zákazníka. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za zneužitie užívateľského mena a hesla treťou osobou.

 

 • Produkty, ktoré predávajúci prostredníctvom webového rozhrania predáva (online vzdelávacie programy, webináre, knihy, CD, DVD) vrátane ich náplne, podliehajú právnej ochrane podľa autorského práva. Akékoľvek ich šírenie alebo poskytovania tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Oprávnenie k výkonu práva autorské dielo užiť môže byť zákazníkovi poskytnuté len na základe licenčnej zmluvy. Zákazník zodpovedá predávajúcemu za ujmu, ktorú porušením práv na ochranu autorského diela spôsobí.

 

9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

9.1. Každý Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený využiť možnosti alternatívneho riešenia sporov a obrátiť sa na Predávajúceho v prípade ak sa domnieva, že Predávajúci akokoľvek porušil jeho práva spotrebiteľa ako aj v prípade ak nesúhlasí so spôsobom vybavenia riadne uplatnenej reklamácie. V takýchto prípadoch sa každý Kupujúci môže obrátiť na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ktorú Predávajúcemu zašle na emailovú adresu info@you-academy.sk

 

9.2 V prípade, že Predávajúci žiadosť o nápravu podanú podľa ods. 1 zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej doručenia alebo ak Kupujúci nebude súhlasiť s navrhovaným spôsobom vybavenia žiadosti, Kupujúci má na základe príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z. z. a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo na mimosúdny alternatívny spôsob riešenia sporov so spoločnosťou po podaní návrhu podľa ods. 3.

 

9.3  Kupujúci môže podať návrh na alternatívne riešenie sporu podľa §12 zákona číslo 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov na formulári, ktorý nájdete TU. Kupujúci sa s návrhom môže obrátiť na ktorýkoľvek z registrovaných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je vedený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s) a jedným z nich je napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenskej obchodnej inšpekcii je možné podať návrh na vyplnenom formulári prostredníctvom elektronickej pošty na adresu ars@soi.sk. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

9.4  Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak je vyčísliteľná hodnota sporu nižšia ako 20 € alebo ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

 

9.5  Ak je výsledkom konania zmierlivé vyriešenie sporu, subjekt alternatívneho riešenia sporov vypracuje návrh dohody o vyriešení sporu, ktorú medzi sebou strany uzatvoria. Dohoda, ktorá vznikne ako výsledok alternatívneho riešenia sporu je pre strany sporu záväzná. Možnosť strán sporu obrátiť sa v tej istej veci na súd tým však nie je dotknutá.

 

9.6  Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody podľa a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

 

9.7  Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Podanie návrhu však môže byť podmienené uhradením poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorá nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Na vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý má postavenie podnikateľa, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok ukáže alebo sa neskôr stane neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné.

10.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia (a to aj každý samostatne) všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce z Kúpnej zmluvy urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

10.4 Predávajúci je oprávnený domáhať sa uspokojenia svojej splatnej pohľadávky voči Kupujúcemu vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy aj prostredníctvom služieb tretej osoby, najmä profesionála v oblasti faktoringu. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky, za ktoré sa považujú aj náklady takejto formy domáhania sa uspokojenia pohľadávky sú príslušenstvom pohľadávky a Kupujúci je povinný ich Predávajúcemu uhradiť spolu s príslušnou pohľadávkou.

10.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Zmluvný vzťah Zmluvných strán založený Kúpnou zmluvou sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť: 2.12.2016