Čo je NLP?


NLP pomáha dosahovať vynikajúce výsledky v akejkoľvek oblasti a prispieva tak k úspešnému, zdravému a harmonickému profesionálnemu i súkromnému životu každého z nás.

 

Názov Neuro-lingvistické programovanie tvoria tri oblasti:

 • Neuro – všetci ľudia majú nervovú sústavu a komunikujú so svetom prostredníctvom zmyslov.
 • Lingvistické – pre svoj vnútorný monológ a komunikáciu s ľuďmi používajú jazyk.
 • Programovanie – pre dosahovanie cieľov tvoria postupy, na základe ktorých dosahujú požadované výsledky.Opakujúce sa vzorce nášho vnímania, myslenia a cítenia na vedomej aj nevedomej úrovni.

NLP je psychoterapeutická metóda pracujúca s „jazykom“ mozgu. Z neurologického hľadiska vykazuje náš mozog plasticitu. Z toho vyplýva, že náš mozog a naša nervová sústava sú programovateľné. Naučiť sa nové návykové vzorce, zručnosti, správne spôsoby myslenia a konania smerujúce k nášmu cieľu je dnes naozaj možné a aj ľahko dosiahnuteľné.

Vďaka technikám NLP sa stávame programátormi svojho mozgu. Nastavujeme nové neurónové spoje (synapsie) a tieto nové programy nám potom prinášajú zmenu nežiaducich myšlienkových vzorcov, stavov, pocitov na nami požadované. NLP je o tom, ako efektívne pracovať so slovami a našimi zmyslami k zvýšeniu kvality života.

Pomocou NLP je možné dosahovať veľmi rýchle zmeny.

História NLP

NLP vzniklo na začiatku sedemdesiatych rokov v USA na univerzite v Santa Cruz v Kalifornii. Pri jeho zrode stáli jazykovedec John Grinder a matematik a psychoterapeut Richard Bandler.

Grinder a Bandler zistili, že výnimoční a úspešní ľudia používajú pri svojej práci podobné vzorce myslenia a správania.

Na základe výskumu a štúdia práce troch významných terapeutov:

Fritza Perlsa, psychoterapeuta a zakladateľa školy terapie Gestalt,

Virgínie Satirovej, vynikajúcej rodinnej terapeutky, a Miltona Ericksona, svetoznámeho hypnoterapeuta, vytvorili Grinder a Bandler za prispenia Gregory Batesona, britského antropológa a autora publikácií o komunikácii a teórie systémov, biológii, kybernetike, antropológii a psychoterapii, originálny elegantný model vzdelávania, ktorý nazvali Neuro-lingvistické programovanie.

Pôvodná práca Grindera a Bandlera bola v priebehu času v mnohom doplnená a rozšírená mnohými nasledovníkmi. NLP sa stáva čoraz populárnejšou metódou pre kreatívny rozvoj na celom svete.

Počas rokov sa NLP rozšírilo prakticky do všetkých oblastí ľudskej činnosti a NLP využívajú milióny ľudí po celom svete.

nlp

Čo je cieľom NLP a v čom Vám pomôže?

Cieľom NLP je umožniť zmeny v myslení a konaní ľudí tak, aby sme maximálne využili svoje možnosti, rozšírili ich a dosiahli tak vynikajúce výsledky v osobnom, profesijnom živote alebo v akejkoľvek inej oblasti ľudskej činnosti.

Cieľom NLP je porozumenie rozdielom medzi tým, čo prinášajú priemerné výsledky, a tým, čo prinášajú vynikajúce výsledky. Samozrejme, vždy je dôležité, aby nastala harmónia jednotlivých činností, vďaka ktorej potom dosiahneme dlhodobý úspech.

NLP Vám pomôže:

 • zvýšiť sebadôveru a sebavedomie, je pritom jedno, akí sebavedomí ste dnes,
 • získať účinné podvedomé stratégie pri rozhodovaní,
 • zbaviť sa strachu z vystupovania pred ľuďmi, z autorít, z druhého pohlavia, rýchlo a natrvalo,
 • zbaviť sa strachov alebo fóbií,
 • zbaviť sa obmedzujúcich presvedčení, ktoré bránia dosiahnutiu cieľov.

NLP Vám pomôže pri:

 • dosahovaní zmeny nežiaducich, obmedzujúcich presvedčení na pozitívne presvedčenia,
 • dosahovaní zmeny nežiaducich návykov na návyky žiadúce,
 • získaní zručností Vašich vzorov,
 • ovládaní svojich vnútorných stavov a myslení,
 • motivácii k dosiahnutiu cieľov,
 • zlepšení komunikačných schopností,
 • zvýšení kvality života,
 • prekonaní negatívnych skúseností z minulosti
 • a mnoho ďalšieho.

NLP techniky zapájam do koučingu i mentorovania. Je to účinná metóda na rýchle dosiahnutie zmeny a cieľov.

Čo je poslaním NLP?

Chcete zlepšiť komunikáciu medzi ľuďmi na vzájomne ústretovejšiu a prospešnejšiu s cieľom dosiahnuť efektívne správanie? Aj to je jedno z poslaní NLP. Osvojenie si techník NLP pomáha dosahovať vynikajúce výsledky v akejkoľvek oblasti a prispieva tak k úspešnému, zdravému a harmonickému profesionálnemu i súkromnému životu každého z nás.

 

Niektoré princípy a predpoklady NLP:

Vlastná Mapa sveta. Každý človek si vytvára vlastnú predstavu o svete, tzv. vlastnú „mapu sveta“. Pomocou tejto mapy putujeme životom a predpokladáme, že aj ostatní ľudia vlastnia rovnaké mapy. Mapa mesta však nie je mestom samotným a naša mapa nebude zodpovedať mape iného človeka. Aby sme sa nestratili v bludisku komunikácie, plánovania a rozhodovania, je dôležité správne sa naučiť s touto našou mapou pracovať.

Môžeme prestať komunikovať?

Všetci neustále komunikujeme verbálne aj neverbálne. Náš postoj, reč tela, gestá, mimika, oblečenie a mnoho ďalšieho je spôsobom komunikácie. Dokonca aj keď mlčíme, nič nerobíme, alebo vôbec nie sme prítomní, to všetko je forma komunikácie.Takmer 93% komunikácie prebieha neverbálne. Zmyslom každej komunikácie je následná reakcia. Tá sa môže líšiť od toho, čo očakávame, ale je vecou zručnosti dosiahnuť očakávaný výsledok. Neexistuje človek, s ktorým by sa nedalo komunikovať, je to len otázka skúsenosti rečníka.

Sloboda voľby mení život.

Slobodná voľba je najvzácnejší dar, ktorým môžeme zásadne zmeniť svoj život. Slobodnou voľbou človek napĺňa svoj život spokojnosťou, zdravím, radosťou a úspechom. Až slobodnou voľbou odhaľujeme pred sebou našu skutočnú podstatu, skryté zdroje, vlastné schopnosti a s jej pomocou dokážeme pretvoriť vlastný život alebo zmeniť celý svet.

Ľudia už majú všetky zdroje, ktoré potrebujú.

Vo vnútri všetci poznáme riešenie na svoje problémy. Všetky zdroje potrebné na dosiahnutie požadovaných zmien už v sebe máme alebo ich môžeme sami vytvoriť.

Každé správanie má pozitívny zámer.

V danom okamžiku robí každý so zdrojmi, ktoré má k dispozícii, tie najlepšie voľby, akých je aktuálne schopný. Hľadať u ľudí pozitívne úmysly znamená priblížiť sa viac k ich podstate a tým aj k možnosti komunikovať a dohodnúť sa s nimi. Uvažovať o opaku znamená opak aj vytvárať podľa pravidla: „Podobné priťahuje podobné“. Pokiaľ ide o každého jedinca, nie je taký, ako sa správa. Medzi úmyslom a výsledným správaním je vždy rozdiel. NLP pomáha tento rozdiel prekonať.

Neexistujú chyby ani prehry, existujú iba ponaučenia.

Všetko, čo sa nepodarí, je zdrojom ponaučenia. Všetko, čo je obvykle označované za chybu alebo prehru, je zdrojom ďalších skúseností. Neexistuje omyl, je len skúsenosť. Skúsenosť sama o sebe však nemá zmysel. Skutočná skúsenosť tkvie v kontexte, ku ktorému sa vzťahuje. Každá skúsenosť je neopakovateľná možnosť poučiť sa. Najťažšie je učiť sa na vlastných chybách. Najzaujímavejšie je učiť sa na úspechoch iných.

Keď niečo nefunguje, urob niečo iné.

Ľudia majú tendenciu opakovať dokola rovnaké chovanie, aj keď im neprináša pozitívny výsledok. Ak teda chcete dostať iný výsledok než doteraz, je potrebné tiež urobiť niečo iného než doteraz. Je ľahšie zmeniť veci u seba ako u iných.

Čokoľvek, čo už niekto dokázal, môžeš dokázať tiež.

Pokiaľ už vytúžený výsledok niekto dosiahol, každý môže dosiahnuť to isté. Každý sa môže naučiť to isté, čo niekto pred ním, a urobiť to isté na dosiahnutie rovnakého výsledku.Pokiaľ ide o neurologický základ, všetci ľudia sú rovnakí. Čo je možné pre jedného, je možné pre každého. Ide len o to, ako to dosiahnuť. Ak to niekto dokázal, môžu to dokázať aj iní. Pokiaľ existuje niečo, čo nedokázal nikto, niekto musí byť prví.

Význam komunikácie je reakcia, ktorú obdržíme.

Keď človek komunikuje, vždy očakáva nejakú reakciu. Tá môže byť aj rozdielna ako očakávanie. Komunikovať ale znamená mať šancu docieliť požadovaný výsledok.

Možnosť ovplyvniť čokoľvek.

História dokazuje, že ľudia, ktorí sa dokázali najrýchlejšie zorientovať v dobe, v ktorej žili, dosiahli najväčšie úspechy. Jedinec s najpružnejším myslením a správaním môže maximálne ovplyvniť, a spravidla aj ovplyvňuje, čokoľvek a to v ľubovoľnom prostredí.

Rozhodnúť sa pre správny krok je najdôležitejšie.

Život je bezprostredne spojený s aktivitou. Plány a sny nadobúdajú svoju podobu až činom. Uskutočnenie činu preverí silu snov, reálnosť plánov, odhalí vlastné schopnosti a pomáha usmerňovať ďalšie smerovanie nášho života k lepšiemu. Rozhodnúť sa pre prvý krok, hoci neveľký, je oveľa viac ako nepodniknúť vôbec nič. Práve v tomto momente rozhodnutia sa rodí lepšia budúcnosť…